Kallelse till Nätverket för Greklands årsmöte

Medlemmar, sympatisörer och vänner till Nätverket för Grekland vi möts för årsmöte i Stockholm lördag 9:e juni klockan 13.00 på Grekiska Kulturhuset (Idungatan 4B).

Alla som är intresserade är välkomna, men bara medlemmar har rösträtt. Om du inte redan är medlem, så kan du bli det genom att sätta in 50 kronor på Nätverket för Greklands plusgiro 71 96 32 – 2. Märk ”medlemsavgift” och skriv din e-postadress. Men du kan också betala medlemsavgift innan själva årsmötet så får du rösträtt.

Vi har följande dagordning, som är fastlagd enligt vår stadga:

1. Öppnande och val

2. Årsmötets behörighet

3. Styrelsens verksamhetsberättelse. Sänds ut inom två veckor.

4. Styrelsens ekonomiska berättelse. Sänds ut inom två veckor.

5. Revisorns berättelse. Presenteras på årsmötet.

6. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

7. Fastställande av medlemsavgift. För närvarande är den 50 kronor/ år.

8. Styrelsens förslag. För den verksamhet som ska följa 2018/19. Sänds ut inom två veckor.

9. Inkomna motioner från medlemmar. Välkommen att skriva motioner med förslag till aktiviteter, uttalanden och stadgeändringar. Inkom med motionerna senast 26:e maj.

10. Årsmötet fastställer antalet ledamöter i den nya styrelsen.

11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. Efter att valberedningen presenterat sitt förslag.

12. Val av revisor/er

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Årsmötet avslutas.

Vi hoppas du har möjlighet att komma!
Styrelsen för NFG